1. behandling af budgettet – Dansk Folkepartis budgettale 2020

1. behandling af budgettet – Dansk Folkepartis budgettale 2020
Det talte ord gælder.

I Dansk Folkeparti har vi en berettiget forventning om, at dette års
budgetforhandlinger kommer til at stå i de ældres tegn.

Selvom det er sket på en trist baggrund, så er ældreplejen kommet højt op på den
politiske dagsorden. Endelig fristes man til at sige, for ældreområdet har været et
overset område i mange år. Det afspejles i den grad i den økonomi, som der er til
rådighed til at skabe den pleje og omsorg, som tilbydes vores ældre.

Nu må det efterhånden stå klart for enhver, at færre og færre penge pr. ældre år
efter år kan mærkes derude. Der er behov for et løft – og det skal ske nu.

Derfor har vi fra Dansk Folkepartis side stillet med 17 budgetforslag med ønsker for
omkring 170 mio. kr. alene til ældreområdet. Og vi ser endda kun de 170 mio. kr.
som et skridt i den rigtige retning. Det er jo værd at huske på, at der i seneste 10 år
er sparet 300 mio. kr. alene på ældreområdet i Århus.

Vi peger i vores budgetforslag på prioriteringer af forskellige størrelse men fælles for
dem alle er, at de vil bidrage til at skabe en ældrepleje, hvor omsorg og nærvær er
udgangspunktet.

Århus Byråd har barberet økonomien på ældreområdet så langt ned, at der i dag
simpelthen ikke er tid og plads til at yde den nødvendige, grundlæggende omsorg,
som vores ældre har fortjent. Det har vi som byrådsmedlemmer et stort ansvar for.
Derfor er et af de helt store ønsker for os, at vi begynder at arbejde med en
decideret omsorgspleje, så det i højere grad skal være en del af de daglige opgaver
på plejehjem og i hjemmeplejen, at have tid til også at yde omsorg for den enkelte
ældre og til at være nærværende. Der skal være plads til, at man kan tage sig tid til
at lægge en hånd på den ældres, hvis der er behov for det. Det er ikke nok, at der
bare bliver ydet den basale pleje og praktiske hjælp. Der skal også omsorg til og
medarbejderne skal have tid til at yde den. Langt de fleste vil det gerne, men det er
os politikeres ansvar at sikre, at medarbejderne også har rammerne til det.
Udover at vi ønsker at få indført tid til omsorgspleje peger vi i Dansk Folkeparti også
på et behov for mere tid i både hjemmeplejen og på plejehjemmene, ligesom vi
ønsker en større årlig budgettildeling til ældreområdet. Vi stiller også med flere
konkrete forslag til at hæve serviceniveauet for vores ældre. Vi kunne for eksempel
godt tænke os, at modtagere af rengøring får mulighed for to årlige
hovedrengøringer, oveni den rengøring, som de normalt modtager hver 14. dag.

I Dansk Folkeparti kan vi desværre konstatere, at hverken borgmesterens i
budgetudkastet eller regeringen i finanslovsudkastet har valgt at prioritere et
ordentligt løft til ældreområdet.

Vi kan godt se, at borgmesteren har lagt 30 millioner ind i budgettet stigende med én
million årligt. Men med et stigende antal ældre og de store øvrige besparelser, som
der også er lagt ind i budgettet, så vil budgettet som de ligger her kun fortsætte den
kedelige tendens med færre penge pr. ældre år efter år. Det mener vi i Dansk
Folkeparti ikke er værdigt. Vi synes det nu står helt klart, at bardunerne nu er
strammet så hårdt, at de er begyndt at sprænge.

Derfor skal der et decideret løft af ældreområdet til, så der bliver flere og ikke færre
penge pr. ældre.

Det er forudsætningen for en ældrepleje, hvor omsorg og nærvær er
udgangspunktet, og det mener vi i Dansk Folkeparti sådan set, at vores ældre har
fortjent – for de har bidraget til, at vi har det Danmark, som vi har i dag.

Andre der også har fortjent vores opmærksomhed, er borgere som hører under det
socialeområde. År efter år er der blevet prioriteret millioner af kroner til området. Men
vi kan desværre konstatere, at det fortsat ikke har løst udfordringerne. Selvom det
politiske fokus har været rettet meget mod Kongsgården, så viser sagen fra Kilebo i
Tilst og Socialtilsyn Midts trusler om at lukke 8 bosteder under Borgercenter Nord, at
der i den grad også er brug for handling på dette område. For os i Dansk Folkeparti
står det klart, at problemerne på socialområdet ikke kun handler om ressourcer, men
i højere grad om selve ledelsen af området. Derfor mener vi også, at der skal kigges
på dette sammen med områdets overordnede struktur.

I år har vi også prioriteret budgetforslag, som handler om nogle af dem, som
desværre ikke bidrager til vores samfund. Derfor har vi indsendt forslag om
eksempelvis frivillig hjemsendelse af flygtninge og indvandrere, tvungen aktivering af
langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og etablering af en task force målrettet
bandemedlemmer og kriminelle på sociale ydelser. Udover at det er ret og rimeligt,
at flere bidrager til vores samfund, så ligger der efter Dansk Folkepartis
overbevisning også store summer at hente ved at sætte mere ind på disse områder.

Derudover ønsker vi også fortsat at imødegå de store udfordringer kommunen har
på idrætsområdet, hvor den store befolkningstilvækst lægger pres på de
eksisterende idrætsfaciliteter, ligesom vi mener, at der er behov for at prøve nye
metoder af for at få flere til at bruge den offentlige transport. Derfor foreslår vi blandt
andet også, at der indføres rabat på busbilletter ved højtider og større events,
ligesom vi ønsker at øge antallet cykelparkeringspladser ved busstoppesteder i
vores oplandsbyer. Det er en uholdbar løsning at forsætte med at skære ned på
busdriften for at betale letbanens driftsunderskud. Derfor er det fortsat nødvendigt
med en saltvandsindsprøjtning til den kollektive trafik, så vi kan tilbyde et ordentligt
og konkurrencedygtigt alternativ til privatbilen.

I Dansk Folkeparti anerkender vi fuldt ud, at udgangspunktet for årets
budgetforhandlinger har været svære.

Coronakrisen og dens usikkerhed sammen med den socialdemokratiske regerings
reform af udligningssystemet betyder økonomiske tab for Aarhus Kommune – tab
som på den ene eller anden måde skal dækkes.

De foreslåede skattestigninger står ikke på side 1 i vores bog over oplagte
finansieringskilder. Derfor har vi eksempelvis også indsendt et finansieringsforslag
der går på at få ryddet op i nogle af de mange håbløse integrationstiltag, som kører i
det skjulte i kommunen.

Men i år står vi i en særlig situation i forhold til skattestigninerne, fordi vi kan hæve
skatte uden sanktioner fra staten. Derfor er vi i Dansk Folkeparti ikke per automatik
afvisende over for en skattestigning, men det bliver med det udgangspunkt, at
pengene naturligvis skal gå direkte til at skabe en bedre og mere værdig ældrepleje i
Århus Kommune.

Spørger man borgerne i Århus Kommune om de helst ønsker en af Danmarks
laveste kommuneskatter, eller om de ønsker et ordentligt serviceniveau, så har
svaret hver gang været skattestigninger. Dansk Folkeparti føler derfor tiden er
kommet til at sætte velfærden i højsædet, men med mest mulig respekt for folks
hårdt tjente penge.

Dansk Folkeparti er også helt med på, at kommunens administration fortsat kan
slankes, og at der kan spares på eksterne konsulenter. Men vi mener, at det skal
være de områder, som har den største administration og største brug af eksterne
konsulenter, som skal bidrage mest – og ikke de store velfærdsområder, som det er
lagt op til i borgmesterens budgetudkast. Derudover mener vi i Dansk Folkeparti
også, at de besparelser, som de enkelte velfærdsområder finder på administration
og eksterne konsulenter, rent faktisk bruges på at skabe et bedre serviceniveau på
det enkelte velfærdsområde. På den måde sikrer vi, at vi får lavet kolde hænder om
til varme.

I forhold til den 10-årige anlægsinvesteringsplan, så viser de mange forslag fra
magistratsafdelingerne, at der i den grad er et stort behov for nye
anlægsinvesteringer, og at det også er langt større end hvad vi kan honorere. For
Dansk Folkeparti er det vigtigt, at vi finder de nødvendige midler til at sikre, at der
også i fremtiden er faciliteter til at skabe gode rammer for et godt liv i Århus. Derfor
skal der bygges nye plejehjem, nye handicapboliger og nye faglokaler på
folkeskolerne bare for at nævne nogle få eksempler. Men det er også vigtigt, at
kommunens grundlæggende infrastruktur er på plads i takt med, at kommunen
vokser. Og derfor er det også vigtigt at prioritere midler til både cykelstier, veje og
mere offentlig transport og især med et fokus på vores oplandsbyer. Vi finder det
derudover også vigtigt, at infrastrukturen er gearet til at håndtere de ændringer af
vores klima, som vi ved, der vil komme i fremtiden.

I Dansk Folkeparti er vi fortrøstningsfulde i forhold til næste uges forhandlinger. Vi er
sikre på, at byrådets øvrige partier godt kan se, at der er et stort behov for et reelt
løft af ældreområdet. Det er også det som vi har hørt udtalt i pressen de seneste
måneder. Nu skal der også sættes handling bag de fine ord, så sammen sikrer at
vores ældre modtager en pleje, hvor nærvær og omsorg er udgangspunktet.
Dansk Folkeparti ser med de ord frem til forhandlingerne.

Århus den 9. september 2020.