1. behandling af budgettet – Dansk Folkepartis budgettale

Det talte ord gælder. 

Sparekataloget

Til at starte med, vil vi fra Dansk Folkepartis side gerne rose direktørgruppen for det sparekatalog de har lavet. Det har uden tvivl været en stor opgave og det er vores opfattelse, at direktørgruppen har lyttet til byrådets ønske om at friholde kernevelfærden mest muligt, i forbindelse med tilpasningen af kommunens budget. Sparekataloget indeholder mange fornuftige forslag, hvor effektiviseringer, investeringer og besparelser på administrationen giver Århus Kommune mulighed for at nedbringe udgifterne. Det giver eksempelvis rigtig god mening, at vi tager nye metoder i brug for at få flere borgere væk fra offentlig forsørgelse og over i beskæftigelse. Det er godt for kommunekassen og bestemt også godt for den enkelte borger, der kommer i beskæftigelse.

Sparekataloget indeholder desværre også en del forslag som ikke går uden om kernevelfærden. For Dansk Folkepartis vedkommende kan forslaget om at skære på bemandingen for vores allersvageste borgere i aftentimerne eksempelvis slet ikke komme på tale. Det, og en række andre forslag i sparekataloget, stiller Dansk Folkeparti sig yderst kritisk over for og vi vil kæmpe imod, at de bliver til virkelighed. Vores tilgang til forhandlingerne er, at vi skal have taget de forslag som rammer kernevelfærden ud af sparekataloget.

På trods af direktørgruppens store arbejde med at finde effektiviseringer og investeringer, så bærer kataloget desværre også præg af, at skruen er ved at være strammet for hårdt. Det er ikke nemt at finde nye steder at spare uden det direkte går udover den borgernære service. Derfor handler det nu om benhård politisk prioritering i de kommende forhandlinger.

De økonomiske forudsætninger som borgmesteren opstillede ved sidste års budgetforlig viste sig som bekendt ikke at holde. Der kom aldrig en udligningsreform fra Christiansborg, hvilket borgmesteren ellers havde lagt ind i budgettet som en forudsætning for balance i økonomien.  Det virker som om, at borgmesteren var mere optaget af unødvendig taktik over for regeringen end i at føre en ordentlig økonomisk politik for Århus Kommune. I Dansk Folkeparti vil vi ikke acceptere den form for taktiske og overoptimistiske budgetter. Det er rutschebanebudgetter hvis eneste formål er at sikre gaver i et valgår med det resultat, at vi skal spare året efter. Det er simpelthen uanstændigt over for borgerne.

I Dansk Folkeparti var vi som bekendt meget kritiske over for de økonomiske rammer borgmesteren opstillede sidste år, men det var et krav som skulle accepteres, hvis man som politisk parti i dette byråd ville være med til at tage ansvar for Århus’ fortsatte udvikling.  Vi var så kritiske overfor det krav, at vi sammen med andre gode kræfter i dette byråd fik skrevet ind i forliget, at skulle de økonomiske forudsætninger ikke vise sig at holde, så ville forligskredsen selvfølgelig påtage sig det nødvendige ansvar. Vi valgte at acceptere borgmesterens forsikringer og gik med i forliget for at trække det i retning af mere velfærd end der oprindeligt  var lagt op til i borgmesterens udkast. Det endelige forlig viser da også tydeligt, at velfærden blev prioriteret højere, eksempelvis med et tiltrængt serviceløft til hjemmeplejen.

Det har vist sig at være en stor fejl, at Dansk Folkeparti på den måde stolede på borgmesterens fantasi-garantier.

Men sket er sket og i Dansk Folkeparti ser vi fremad. Vi er bevidste om det ansvar som nu ligger på byrådets skuldre. I modsætning til borgmesteren så mener vi ikke, at man kan skylde skylden for denne sparerunde over på hverken Regeringen eller Folketinget. Nej. Det er byrådets ansvar alene og det kan derfor ikke hjælpe, at der er visse partier i Århus Byråd der går ud og giver regeringen skylden – for det er IKKE regeringens skyld! Byrådet må erkende, at vi pelsede bjørnen før den var skudt og det må vi beklage og undskylde over for borgerne.

I Dansk Folkeparti er vi også meget bevidste om det ansvar som vi selv har påtaget os ved at skrive under på sidste års budgetforlig. Vi går til forhandlingerne med det ansvar i baghovedet.

Finansieringsforslagene

Som sagt, så er der mange gode forslag i sparekataloget, der kan hjælpe os med at komme i mål med at få tilpasset kommunens økonomi. Men hvis man ønsker at friholde kernevelfærden, som vi ønsker i Dansk Folkeparti, så er det også nødvendigt at finde alternative finansieringsforslag og det gør vi naturligvis også i Dansk Folkeparti. Faktisk har vi fundet så meget yderligere finansiering i kommunens budgetter, at det sammenlagt med de spareforslag vi kan gå med til vil dække hele det beløb, som Århus Kommune skal finde til besparelser. Vi kommer kort sagt med vores bud på, hvordan vi kan få tilpasset budgettet uden at ramme kernevelfærden og vi anser det for alle partiers pligt at komme med deres bud på, hvordan vi kan komme i mål med at få tilpasset budgettet. Og det skal være reelle finansieringsforslag og ikke bare urealistiske skattestigninger som visse partier har foreslået.

Dansk Folkeparti har primært haft to tilgange til arbejdet med at finde yderligere finansiering. Fælles for dem begge er, at vi ikke tager udgangspunkt i nogen fordelingsnøgle. Det vigtigste er at lave reduktioner, hvor det rammer borgerne mindst – ikke at fordele med en vis procentdel på magistraterne.

Den ene tilgang har været at tage et grundigt kig på sidste års budgetforlig. Eftersom det var sidste år, at forudsætningen om de 200 millioner fra beskæftigelsestilskuddet blev lagt ind i budgettet, mener vi det bør være helt naturligt, at nogle af de initiativer som blev igangsat sidste år bliver aflyst eller reduceret. Sidste år vedtog vi dog også flere tiltrængte velfærdsudvidelser. Målet har derfor været at rulle de initiativer tilbage, som ikke direkte vedrører vores kernevelfærd. Den anden tilgang har været at gå magistraternes budgetter igennem for at finde yderligere finansiering, hovedsageligt ved at justere på initiativer, projekter og puljer, som ikke handler om vores kernevelfærd. Det arbejde har betydet, at Dansk Folkeparti har fremsendt en lang række af alternative finansieringsforslag som, hvis de bliver en del af budgetforliget, vil betyde, at vi kan friholde vores kernevelfærd for besparelser. Men det kræver mod og vilje fra byrådets partier at komme med ansvarlige finansieringsforslag.

Generelt om finansiering vil vi også knytte to kommentarer. Den første er, at vi ønsker at henlede opmærksomheden på det budgetforslag vi har stillet omkring kontanthjælpsmodtagerne, som skal arbejde for deres ydelse. Vi mener forsat, at der her er en del ressourcer at hente. Det vil både være godt for kommunekassen og for den enkelte kontanthjælpsmodtager, hvis vedkommende kommer ud at arbejde for sin ydelse. Den anden kommentar er i forhold til hele flygtningeområdet. I Dansk Folkeparti mener vi forsat, at dette er et område, hvor det vil være muligt at finde midler, som vi i stedet kan bruge på at dække budgethullet eller forbedre velfærden. Vi mener forsat, at Århus Kommune ikke bør modtage flere flygtninge og at kommunen skal gøre mere for at gøre dem der er her opmærksomme på deres muligheder for at få hjælp til at vende tilbage til deres hjemlande.

Derudover er det også Dansk Folkepartis ønske, at vi dropper effektiviseringsbidraget på 0,5 %. Det giver ikke nogen mening, at vi skal spare med den ene hånd, blot for at uddele penge med den anden. Det er nemlig konsekvensen af effektiviseringsbidraget, hvor man kunstigt øger det økonomiske råderum ved at tvinge afdelingerne til en årlig effektivisering på 0,5 %. Det er helt uhørt, for bidraget barberer hvert år et hjørne af budgetterne i blandt andet dagtilbud, skoler, hjemmepleje, handicaptilbud, socialpsykiatrien og vedligeholdelse af kommunens infrastruktur. Det lægger et yderligere pres på afdelingerne, blot for, at forligspartierne kan dele gaver ud hvert år. Det kan Dansk Folkeparti slet ikke være med til, når økonomien i forvejen er voldsomt presset.

I Dansk Folkeparti ser vi også for os, at man i dette års budgetforlig dropper letbanens udvidelse til Århus Ø helt. Århus Kommune har i forvejen svært ved at overholde anlægsloftet, og derfor mener Dansk Folkeparti, at planen om en udvidelse på Århus Ø til over 90 millioner kroner med fordel kunne aflyses. Vi ønsker forsat, at der i stedet igangsættes et forsøg med førerløse busser, hvilket er et forslag, der kan igangsættes allerede fra næste år. Det vil både være til glæde for de borgere der bor på Århus Ø og hjælpe kommunen med at overholde anlægsloftet i budgetperioden.

Budgetforslagene

Udover den nødvendige tilpasning af budgettet, så er det også vigtigt for Dansk Folkeparti at slå fast, at dette års budgetforlig også bør tage højde for nogle af de velfærdsudfordringer vi står over for som konsekvens af, at vi bliver flere mennesker i Århus Kommune. Eksempelvis lever ældre handicappede længere end nogensinde før. Det er jo rigtig godt. Men det sætter økonomien under pres fordi kommunens budgetmodeller ikke tager højde for dette i tilstrækkelig grad. Får vi ikke gjort noget ved denne udfordring vil det have betydning for kommunens øvrige ældre der må holde for når budgettet skal gå op. Det er også vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi får en budgetmodel for Vintertjenesten og at vi sikrer DokkX kan blive videreført. Endeligt ser vi også for os, at dette års budgetforlig lægger op til en forbedring i de kommende år af idrætsområdet og den kollektive trafik for de ydre byområder og oplandsbyer, som ikke har en letbaneforbindelse.

For os vil den røde tråd i disse forhandlinger hele tiden være borgernes tarv og kernevelfærden. Det er blandt andet derfor vi selv er kommet med finansering for over 550 millioner kroner til budgetperioden, og på 51 millioner kroner årligt fremadrettet. Forslag, der gør, at vi ikke behøver ramme kernevelfærden. Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at der bliver lyttet til disse finansieringsforslag, hvis vi skal være med i et forlig. Vi vil nemlig ikke gå med i et forlig, hvor kernevelfærden rammes unødvendigt, eller hvor borgernes behov sættes bag enkelte partiers flyvske mærkesager.

Jeg vil slutte min tale med at bede byrådets partier om ikke at være med til at støtte serviceforringelser på kernevelfærden. Det er det sidste vi har brug for.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske byrådets partier en god budget-aftale, og vi skal huske på, at vi er til for borgerne her i Århus. Det skulle gerne kunne ses i det kommende budget.

Tak for jeres opmærksomhed. Og Tak for ordet.

Dansk Folkeparti, Knud N. Mathiesen.

Den 13-09-2018.