Dansk Folkepartis budgettale 2019

1. behandling af budgettet – Dansk Folkepartis budgettale 2019
Det talte ord gælder. 

Dansk Folkeparti finder det yderst positivt, at borgmesteren i år har fremlagt et budgetforslag, der er noget mere tilbageholdende og afbalanceret end tidligere. Århus Kommune har bitter erfaring med at lave taktiske og overoptimistiske budgetter, hvor borgerne har betalt for konsekvenserne. Vi mener borgmesteren udviser rettidig omhu ved at starte med et forsigtigt budgetudkast, nu hvor folketingsvalg og regeringsforhandlinger har resulteret i en usikkerhed omkring kommunernes økonomi.

Det er selvfølgeligt positivt, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL betyder flere midler til kommunerne, og dermed også et større økonomisk råderum at forhandle omkring her i Århus. Vi er enige med borgmesteren i, at vi bør bruge nogle af de ekstra midler på at styrke den kollektive trafik. Den nuværende prognose med et voksende underskud og behov for nedskæringer på drift af såvel busser som letbane inden for en årrække er en uacceptabel løsning. Den kommunale service på offentlig transport er blevet voldsomt forringet som følge af letbanen, der år efter år bliver ved med at skuffe på økonomien. Det er en uholdbar løsning at fortsætte med at skære ned på busdriften for at betale letbanens driftsunderskud og derfor er det nødvendigt med en saltvandsindsprøjtning på økonomien.

Dansk Folkeparti mener erfaringerne fra letbanen viser vi også skal kigge på hvordan vi får mest kollektiv trafik for pengene og da er mere letbane klart en dårlig investering. Vi mener derimod, at vi i højere grad skal satse på flere busser til hele kommunen og at disse selvfølgelig skal køre på el. Der var som bekendt ikke et flertal i dette byråd for at fremrykke målsætningen om 100 % elbusser frem til 2025 i stedet for 2030, da byrådets største partier desværre vægter bussernes levetid højere end borgernes. Vi har alligevel valgt at appellere til den sunde fornuft og har derfor fremsendt et budgetforslag om flere elbusser. Dermed har flertallet fortsat mulighed for at ændre holdning og investere i en hurtigere omstilling – det er trods alt væsentligt billigere end endnu en etape af letbanen. Vi fastholder derudover naturligvis også stadig vores modstand mod en letbaneetape på Århus Ø.

I borgmesterens budgetforslag fremhæves udfordringerne for de voksne udsatte, sindslidende og handicappede borgere adskillige gange. Dansk Folkeparti forstår ønsket om at styrke disse områder økonomisk, så længe det ikke bliver på bekostning af andre velfærdsområder. Årsagen til de store udfordringer på handicapområdet skyldes til dels den glædelige omstændighed, at flere handicappede lever længere. Desværre er det sådan, at man i Århus Kommune går fra kategorien “handicappet” til “ældre handicappet” så snart man rammer pensionsalderen, hvilket betyder regningen rykkes fra Sociale Forhold og Beskæftigelse over til Sundhed og Omsorg. Budgetmodellerne er dog skruet sammen således, at pengene ikke følger med borgeren over i pensionslivet. Det sætter økonomien på ældreområdet under pres, da vi så kun kan finde pengene ved at spare på den generelle ældrepleje. Får vi ikke gjort noget ved denne udfordring vil det resultere i voldsomme konsekvenser for kommunens øvrige ældre borgere. Ved forhandlingerne skal vi derfor både have set på det store økonomiske underskud der er på handicapområdet i socialforvaltningen og den store økonomiske udfordring, som ældreområdet står over for som konsekvens heraf.

Det er dog ikke kun de handicappede som lever længere. Det samme gør sig gældende for borgere uden et handicap, hvilket medfører endnu flere ældre borgere fra år til år. Byrådet har tidligere besluttet, at ældre borgere for fremtiden ville blive sundere og som konsekvens medføre færre aldersrelaterede udgifter. Den forudsætning kaldes for ’sund aldring’ og er indarbejdet i kommunens budgetmodeller for ældreplejen, men den har imidlertid vist sig ikke at holde stik. Virkeligheden er, at borgerne i gennemsnit både får flere gode år med et rask helbred og med et dårligt helbred. Hele ældreområdet står dermed over for et voldsomt økonomisk pres, som ikke lå i forventningerne da man vedtog budgetmodellen. I Dansk Folkeparti ønsker vi, at byrådet i de kommende forhandlinger får taget hånd om den systematiske skævhed, som findes i kommunens budgetmodeller på ældreområdet, da de på sigt vil medføre voldsomme og utilfredsstillende servicereduktioner for vores ældre borgere.

Der er til dette års budgetforhandlinger stillet rigtig mange budgetforslag og Dansk Folkeparti har også bidraget med vores andel. Ikke alle krav vil kunne blive opfyldt, men vi vil her fremhæve nogle af de mest væsentlige. Vi kæmper stadig for at få etableret en budgetmodel for Vintertjenesten. Vi ønsker at imødegå de store udfordringer kommunen har på idrætsområdet, hvor den store befolkningstilvækst lægger pres på de eksisterende idrætsfaciliteter. Vi ønsker også, at der kommer nye og flere skraldespande i midtbyen samt, at der bliver gjort mere for at bekæmpe de store mængder affald ved arrangementer og events. I den forbindelse vil vi endnu engang henlede opmærksomheden på det budgetforslag, vi har stillet om at kontanthjælpsmodtagerne skal arbejde for deres ydelse, og på den måde være med til at holde kommunen ren. Der er især mange af ikke-vestlig oprindelse, som ingen tilknytning har haft til arbejdsmarkedet i årevis og som måske sjældent forlader deres bolig eller nabolag. De vil have godt af at komme ud i kommunen for at føle, hvordan det er at arbejde og gøre en indsats, man kan være stolt over. Et sådant tiltag vil dermed være en social gevinst samtidig med, at vi får en renere by at leve i.

Nu har vi desværre fået en ny regering, som hæver ydelserne til flygtninge og migranter på offentlig forsørgelse. Det vil uden tvivl gøre det svære at få flere fra den gruppe væk fra en passiv tilværelse på offentlig forsørgelse og over i beskæftigelse. Men fra Dansk Folkepartis side vil vi naturligvis stadig sende et klart signal om, at vi ikke skal hvile på laurbærrene og stadig kæmpe for at få denne gruppe væk fra offentlig forsørgelse. Generelt mener vi i Dansk Folkeparti også, at der på hele flygtninge- og integrationsområdet stadig vil være store muligheder for at spare ressourcer, som vi i stedet kan bruge på velfærd til århusianerne.

For Dansk Folkeparti er det også vigtigt, at døende borgere og deres pårørende får en værdig sidste tid. Vi har i samarbejde med Det Konservative Folkeparti derfor lavet et budgetforslag om hvilepladser til terminale patienter. Det er en form for nytænkning, hvor man vil kunne hjælpe en gruppe borgere, som i dag falder ned mellem to stole. Langt de fleste borgere ønsker at dø i eget hjem, men det er ikke altid muligt af forskellige årsager. Disse ældre patienter kommer derfor på plejehjem kort før de dør, hvilket betyder de har brugt deres sidste tid til at flytte ind i en ny bolig. Det er ikke bare dyrt for den ældre og dennes pårørende, men også meget ressourcekrævende. Med vores budgetforslag gøres det i stedet muligt for den ældre at flytte ind i særlige “hvilepladser”, når først man har nået den terminale fase. Her kan vi som kommune dermed tilbyde ro til den ældre og familien, mens der er personale, der har særlige kompetencer inden for den nødvendige pleje.

Vi forventer også, at vi med dette års budget får styr på finansieringen af specialsygeplejerskerne. Når andre forlig, herunder forliget om ny skole i Gellerup, er indarbejdet i budgetforslaget, så skal forliget omkring flere specialsygeplejersker naturligvis også ind i budgettet. Et politisk flertal blev enige om dette sidste år, så det må være en formsag at sikre, at økonomien også følger med. 

Et fornuftig budgetforlig, som Dansk Folkeparti også kan være en del af, skal indeholde et ordentligt løft af hjemmeplejen. På foranledning af Dansk Folkeparti har byrådet i de senere år taget nogle små, men seriøse skridt på plejehjemmene. Den varme hjemmelavede mad er kommet tilbage, plejehjemmene er blevet lavet mere til hjem end institutioner og oplevelsesmedarbejdere skaber mere livsglæde på plejehjemmene. Det er alt sammen tiltag som har resulteret i, at tilfredsheden på plejehjemmene i Århus Kommune er steget. Selv med en presset økonomi har vi altså nogle plejehjem i dag, som er med til at sikre en værdig sidste tid for de borgere, der bor der.

Nu er det dog på tide også at rette blikket mod de borgere, som bor i eget hjem og modtager hjemmepleje. Her er der stadig meget vi kan gøre bedre. Sidste år fik Dansk Folkeparti sikret midler til et forsøg med ’Kendt Hjemmehjælp’, der i alt sin enkelthed går ud på, at borgeren skal opleve et kendt ansigt når det ringer på døren. Slut skal det være med 117 forskellige hjælpere rendende gennem ens hjem i løbet af ugen. Næste skridt bliver at sikre, at de hjemmehjælpere også rent faktisk har tid til at være hos borgeren. Der skal igen være tid til nærvær og omsorg. Tid til at høre om dengang Bent var i militæret, eller til at holde Ruth i hånden, hvis hun har behov for det. Der skal så lidt til fra kommunens side, men det kan gøre en kolossal forskel for det enkelte menneske. Det bliver derfor en hovedprioritet for Dansk Folkeparti at kæmpe for mere tid i hjemmeplejen ved dette års budgetforhandlinger. Vi skal sikre, at borgere og hjemmehjælpere atter kan opleve en hjemmepleje, hvor der også er tid til nærvær og kærlig omtanke.

Dansk Folkeparti ser frem til de kommende forhandlinger.

Århus, d. 12. september 2019