Dansk Folkepartis forslag til budget 2017

I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i Århus Kommune har Dansk Folkeparti i Århus Byråd følgende budgetforslag.
Budgetforslagene er sendt til kommunens forvaltning, der vil belyse de økonomiske konsekvenser af forslagene.
Spørgsmål og kommentarer til budgetforslagene kan rettestil rådmand Jette Skive på mobil: 21 65 99 58 eller byrådsmedlem Knud N. Mathiesen på mobil: 20 26 31 33.
Omprioriteringsbidragets konsekvenser for budget 2017 
Dansk Folkeparti ønsker en gennemgang af omprioriteringsbidragets konsekvenser for Århus Kommune på baggrund af den aftale KL og regeringen har indgået den 12. juni 2016, omkring kommunernes økonomi i 2017. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger vil Dansk Folkeparti gerne have en besvarelse på, hvad dette betyder for de besparelser vi tidligere har lavet forlig om i forbindelse med omprioriteringsbidraget i det seneste budget.
Budgetmodel for ældre handicappede 
Budgetmodellen for ældre handicappede skal fremover tage højde for udviklingen i det faktiske antal ældre handicappede, således at kommunens serviceniveau for alle ældre kan fastholdes.
Konsekvenser af Sosu-reform 
Dansk Folkeparti finder det ikke rimeligt, at ældreområdet skal finansiere uddannelsen af elever, når der allerede ligger penge i kommunekassen til dette formål, og slet ikke når konsekvensen vil blive store serviceforringelser for kommunens ældre. Dansk Folkeparti foreslår, at der for budget 2017 findes finansiering til det antal elever (såvel hjælper-elever som assistent-elever), som kommunen er forpligtet til at ansætte i henhold til de nationale aftaler på området og som KL har besluttet.
Ældre har ret til ferie 
Ferieordningen, som kommunes handicappede har, når de hører under MSB, videreføres når de bliver 67 år og overgår til MSO. Samtidig ønskes feriestedet Saxild Strands forsøgsprojekt udvidet til at være fast og både glæde for beboere i ældreboliger og plejeboliger.
Madpakke med hjem fra sygehus (God mad forhindrer genindlæggelse) 
Det vil mindske antallet af indlæggelser, hvis svage ældre borgere, der ikke har andre muligheder, ved udskrivelse fra hospitalet får ernæringsrigtig mad med hjem til hele døgnet i et vist antal dage efter udskrivelsen, derfor foreslår DF, at der findes midler til dette.
Udvidelse af målgruppen for kald 
Dansk Folkeparti ønsker at udvide målgruppen for nødkald så borgerne kan understøttes i at kunne bo trygt hjemme i længere tid samt understøttes i at få mere tryghed efter udskrivelse. Vi ønsker en belysning af udgiftsniveauet.
Voksne med handicap 
Der skal afsættes flere midler til voksne med handicap, og da vi allerede nu ved, at der er et meget stort underskud på voksenhandicapbudgettet, ønsker Dansk Folkeparti en ekstern gennemgang af budgettet.
STU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse 
Da vi er bekendt med, at STU-området har store økonomiske problemer bl.a. på Lyngåskolen, ønsker DF, at området tilføres flere midler.
Headon 
Dansk Folkeparti ønsker, at imødegå Headons ønske om tilskud til deres husleje, da vi mener, at Headon gør et godt stykke socialt arbejde for den enkelte og for samfundet som helhed.
Stofindtagelsesrum 
Dansk Folkeparti ønsker, at kommunen stopper sin støtte til stofindtagelsesrummet ved Kirkens Korshær.
Bekæmpelse af misbrug 
Dansk folkeparti ønsker, at kommunens institutioner bliver narkotika- og stoffrie. Derfor skal der afsættes midler til bekæmpelse af misbrug. Indsatsen skal være rettet mod alle kommunalt drevne institutioner som for eksempel bofællesskaber, lukkede institutioner, folkeskoler, erhvervsskoler og andre læreranstalter. Indsatsen skal også være rettet mod de institutioner, som kommunen benytter sig af andre steder i landet.
Christine Centeret – Center for seksuelt misbrugte 
Dansk Folkeparti mener, at Christine Centeret udfører en samfundsnyttig opgave som hjælper centerets brugere med at få en normal hverdag. Da centerets husleje er steget fra kr. 108.000 til kr. 180.000 ønsker DF, at centeret får tilføjet flere midler, således at denne huslejestigning bliver dækket.
Bedre transport for handicappede 
Dansk Folkeparti ønsker, at årsnormen for tildeling af handicapkørsel optimeres.
Flere midler til foreningen Børn, Unge & Sorg 
Denne forening gør et kæmpe arbejde for børn og unge, der bliver ramt af sorg. Dette er ikke en opgave kommunen kan løfte for så få midler, som er tilfældet er i dag, og foreningen er meget afhængig af frivillige. Man søger kr. 500.000 til en 4-årig periode.
Viborgvej 
Fremskyndelse af udvidelse af Viborgvej til fire-spor skal ske så snart VVM-undersøgelsen er færdig, og så skal der snarrest laves en handleplan for en firesporet udvidelse af Viborgvej helt ud til kommunegrænsen ved Sabro.
Gratis parkering 
Grundet dårlig fremkommelighed for bilister i Århus gennem flere år, ønsker Dansk Folkeparti som et plaster på såret for bilisterne, at tilbyde 2 timers gratis parkering på alle kommunale parkeringspladser i 2017. Som inspiration kan man se på Silkeborg Kommune, der pt. benytter sig af denne ordning.
Gratis busser til pensionister 
I forbindelse med kulturhovedstad i 2017 ønsker DF et forsøg med gratis buskort til pensionister, der bor i Århus Kommune. Bedre offentlig transport i kommunes randområder Det skal være bedre muligheder for at busserne gør stop i kommunens randområder.
Turister med offentlig transport 
DF ønsker, at der bliver udarbejdet fleksible turistkort til alt offentlig transport, som turister i 2017 kan købe og benytte sig af.
Symfoniorkesteret 
Dansk Folkeparti støtter op om symfoniorkesteret, og det er vores opfattelse, at hvis orkesteret skal fungere optimalt, så skal den have tilført flere midler.
Hensigtserklæringer: 
Den kommende produktionsskole 
Dansk Folkeparti ønsker at imødekomme ønsket fra den kommende produktionsskole ved Godsbanen omkring afdragsfrie lån i en periode.
STU 
DF ønsker, at STU hører under frit valg, således at man for eksempel kan vælge at gå på Egmont Højskolen.
Bedre tilgængelighed for handicappede 
Dansk Folkeparti ønsker en undersøgelse og eventuel optimering af tilgængeligheden for handicappedes mulighed for at benytte den kollektive trafik i Århus Kommune.
Beder-Bering-vejen 
Dansk Folkeparti ser gerne en fremskyndelse af færdiggørelsen af Beder-Bering-vejen.
Kontanthjælp 
Dansk Folkeparti havde på byrådsmødet d. 8. juni et forslag der gik på, at folk på kontanthjælp skal arbejde for deres ydelse. Dette forslag ønskes drøftes under budgetforhandlingerne. Derudover ønsker vi en undersøgelse af, om man benytter sig af de sanktionsmuligheder der er overfor de kontanthjælpsmodtagere bryder reglerne.
Dansk Folkepartis byrådsgruppe Rådmand Jette Skive & Byrådsmedlem Knud N. Mathiesen